Williams Syndromförening

Att erbjuda stöd till dem som har Williams Syndrom
(WS) och deras närstående i form av information och
hjälp med social och medicinsk rådgivning.
Att bidra till ökad kunskap om WS till gagn
för dem som har Williams syndrom.
Att arbeta för denna grupps intressen hos institutioner
och myndigheter.

Att stödja och främja forskning relaterad till WS.

Att försöka få kontakt med alla som har WS i
Sverige för att om möjligt utarbeta behovsanalyser
för dem och deras närstående.
Att kontinuerligt hållakontakta med motsvarande
föreningar i andra länder för utbyte av bland annat
erfarenheter, nya röner och annan relevant information.
Att kontinuerligt hålla kontakt med andra handikappföreningar
och motsvarande organisationer, vars
arbetsområden berör Williams Syndromföreningen
eller av andra skäl är av särskilt intresse för
föreningen.