En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet. Det gör vi på olika sätt, bl a genom de handlingar du finner här.

Om webbplatsen
För innehållet på Williams Syndromföreningen i Sveriges webbplats ansvarar medlemmar med koppling till Williams Syndromföreningen i Sverige. Du får gärna använda material från webbplatsen om du anger källan och att det länkas tillbaka till webbplatsen. Ansvarig utgivare är Thandi Schüler, medlem i Williams Syndromföreningen i Sverige.

Stadgar

Williams syndromföreningen i Sveriges stadgar

Målsättningar 2021-2023

Grunden för styrelsens arbete under verksamhetsåret har varit att:
Vision:

Identifiera och få kontakt med alla som har Williams Syndrom i Sverige
Mål :

– Öka kunskapen om Williams Syndrom hos alla berörda (WS-are, och deras familjer,
sjukhuspersonal, hab-personal, landsting, kommuner, försäkringskassor etc.)
bl a genom kontakt med WS-föreningar utanför Sverige och genom FEWS
– Inhämta kunskap internationellt om forskning som rör Williams syndrom
Årsmötet 2021: Föreningens målsättning för verksamhetsåret 2021 beslutades vara att
– Internationellt följa forskning och utveckling om Williams Syndrom.
– Utöka möjligheterna för medlemmarna att träffas

Dagordning årsmöte 2022

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning

Resultatrapport 19

Revisionsberättelse 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021nr2